Πέμπτη 28 Ιουλίου 2005

Επιστολή του Συνηγόρου του Πολίτη προς τον Υπουργό Δικαιοσύνης

28 Ιουλίου 2005
Αρ. πρωτ.13520/04/2

Αξιότιµο κύριο
Αναστάσιο Παπαληγούρα
Υπουργό ∆ικαιοσύνης
Μεσογείων 96
Τ.Κ. 101 27

Ο Συνήγορος του Πολίτη έλαβε και εξέτασε αναφορές κρατουµένων στο Γ.Κ.Κ. Μαλανδρίνου. Οι οµαδικές αυτές αναφορές αφορούσαν σε µεγάλο µέρος τους θέµατα που εµπίπτουν στην αρµοδιότητα της Αρχής και εστιάζονταν στις συνθήκες διαβίωσης, επικοινωνίας µε το εξωτερικό περιβάλλον καθώς και εν γένει µεταχείρισης των κρατουµένων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης των ως άνω αναφορών και προκειµένου να σχηµατίσει η Αρχή άµεση εικόνα σχετικά µε τα θέµατα που αναφέρονταν, φάνηκε εξ αρχής αναγκαία η διενέργεια αυτοψίας, κατά την πρόβλεψη του ν. 3094/2003 (άρ. 4 παρ. 5). Για την ανάγκη αυτή σας είχαµε άλλωστε εγκαίρως ενηµερώσει. Σ’ αυτό το πλαίσιο µετέβη τετραµελές κλιµάκιο συνεργατών µου στη Γ.Κ.Κ. Μαλανδρίνου, όπου, αφού ενηµερώθηκε, είχε την ευκαιρία να διαπιστώσει από κοντά τις συνθήκες λειτουργίας του καταστήµατος. Τα ευρήµατα του κλιµακίου αναπτύσσονται στη σχετική έκθεση αυτοψίας την οποία και σας κοινοποιώ.

Κύριε Υπουργέ,

Παρ’ ότι το κτίριο του εν λόγω καταστήµατος είναι καινούργιο, παρουσιάζει σηµαντικά προβλήµατα. Για την επαρκή θέρµανση και τη συνεχή ροή ύδατος πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια βελτίωσης. Το ίδιο µπορεί να ειπωθεί για τη δηµιουργία βιβλιοθήκης αλλά και τη λειτουργία των χώρων άθλησης, οι οποίοι, αν και υφίστανται, δεν χρησιµοποιούνται από τους κρατούµενους. ∆υσκολίες εξάλλου εντοπίζονται στην εξασφάλιση επικοινωνίας των κρατουµένων µε το εξωτερικό περιβάλλον είτε λόγω της απόστασης του καταστήµατος από τα µεγάλα αστικά κέντρα είτε για άλλους τεχνικούς λόγους, οι οποίοι ωστόσο µπορεί και πρέπει να αντιµετωπιστούν. Τέλος, πρόβληµα εντοπίστηκε και κατά τη µεταφορά των κρατουµένων, όπου επίσης είναι δυνατό να ληφθούν άµεσα µέτρα βελτίωσης για την προστασία τους.

Έχοντας υπόψη τη σταθερή σας θέση για τη λήψη µέτρων βελτίωσης στο χώρο των καταστηµάτων κράτησης και την προστασία των δικαιωµάτων των κρατουµένων, ελπίζω ότι η συνηµµένη έκθεση θα σας συνδράµει στο δύσκολο έργο σας.

Με τιµή

Γιώργος Β. Καµίνης

Κοινοποίηση

Κύριο Π.Πανούρη
Γεν. Γραµµατέα Υπ. ∆ικαιοσύνης
Λεωφ. Μεσογείων – 96
115 27 ΑΘΗΝΑ

http://www.synigoros.gr/docs/Malandrino.pdf

ΑΡΧΕΙΟ